Chicken and Tomato Risoni

chicken-and-tomato-risoni

Risoni with ground chicken and tomatoes with fresh basil.